NG BPP

Neformalna grupa formirana u cilju pružanje informacija, savjeta i aktivne pomoći građanima na teritoriji općine Tešanj. Naše osnovne aktivnosti su:

  • zaštita i efikasno ostvarivanje pojedinačnih prava korisnika usluga putem pružanja besplatne pravne pomoći, čime se omogućuje ravnopravan pristup pravdi bez diskriminacije po bilo kom osnovu;
  •  informisanje i edukacija o zakonskim regulativama, pravima i obavezama korisnika usluga; doprinos jačanju zakonitosti, vladavini prava i razvoju civilnog društva;
  • pružanje besplatne pravne pomoći, davanje informacija o pravima i obavezama korisnika usluga, pravnih savjeta, sastavljanje raznih podnesaka, zastupanje korisnika usluga u postupcima pred sudovima, državnim institucijama, organima i tijelima u skladu sa relevantnim zakonima i međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava, pružanjem drugih oblika pravne pomoći u cilju zaštite prava i interesa korisnika usluga;
  • zagovaranje i podizanje svijesti o pitanjima ljudskih prava i civilnog društva; izdavanje informativno pravnog magazina, brošura, postera, letaka, afiša, ažuriranje web stranice, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
  • organizovanje i održavanje seminara, okruglih stolova, stručnih tribina, sesija i drugih informativnih kampanja;
  • saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu