Građanske inicijative

Uz Vašu građansku podršku NGP VALTER u narednom periodu će biti glas javnosti, neformalni okvir građanskog aktivizima, koji je otvoren svim razumnim i slobodnim pojedincima iz različiti društvenih slojeva i profesija.

Djelovanje i preduzimanje građanskih akcija bazirat će se na kvalitetnoj analizi u pristupu svakom društvenom problemu, a naročito u oblasti: zaštite osnovnih ljudskih prava, sloboda i opće društvene egzistencije, sa naglaskom na:

– preduzimanju aktivnosti i radnji za osiguranje kvalitetnih životnih uslova

– pokretanje procedura pred nadležnim institucijama i organima u cilju zaštite zagarantovanih prava pojedinaca i stanovništva,

– pozivanje na odgovornost nadležnih,

– zaštitu ugroženih kategorija stanovništa,

– pokretanje inicijativa za osiguranje kvalitetne egzistencije ( pravo na rad, na obrazovanje, jednak pristup društvenim resursima i dr. )

– razvoj kvalitetnog okruženja za mlade,

– zaštita i očuvanje životne okoline, prirodne i kulturne baštine,

– unaprijeđenje društvene etike.